Polska kolej jest bezpieczna – informuje Urząd Transportu Kolejowego. Ze sprawozdania o stanie bezpieczeństwa w 2022 roku wynika, że wskaźnik wypadków utrzymuje malejącą tendencję, co oznacza wzrost bezpieczeństwa systemu kolejowego. Nadal ponad 70% wypadków na kolei to zdarzenia z udziałem strony trzeciej: kierowców i pieszych.

Rok 2022 jest pierwszym od 15 lat, w którym żaden wypadek na kolei nie został zakwalifikowany jako poważny. Odnotowano w sumie 644 wypadki (517 na liniach kolejowych i 127 na bocznicach). W porównaniu do 2021 r. liczba wypadków spadła o 18 (2,7%). W 2022 r. zostało również zgłoszonych 7 wypadków na liniach kolei wąskotorowych, o jeden mniej niż w roku poprzednim.

W wypadkach w 2022 r. zginęło 165 osób – o 16 więcej niż w 2021 r. Największy wzrost liczby ofiar – do 124 ze 101 – to wypadki z udziałem osób i poruszających się pojazdów kolejowych. Liczba ofiar śmiertelnych wypadków na przejazdach kolejowo –drogowych wyniosła 41 i była mniejsza o 7 osób w porównaniu z 2021 r.

Miernik wypadków, czyli liczba wypadków na milion pociągokilometów, w 2022 r. wyniósł 1,89. Oznacza to korzystną o 0,8 zmianę w stosunku do 2021 r. Utrzymana została tendencja spadkowa miernika w stosunku do lat wcześniejszych.

Zdecydowaną większość, bo ponad 70 % wypadków stanowiły zdarzenia na przejazdach kolejowo-drogowych i z udziałem osób. W ramach sytemu kolejowego obszary, które wymagają zainteresowania z punktu widzenia bezpieczeństwa to zdarzenia polegające na niezatrzymaniu pojazdu kolejowego przed sygnałem „Stój” (tzw. SPAD), wypadki w trakcie prac inwestycyjnych i zdarzenia związane ze stanem technicznym taboru.

Statystki z ostatniego roku potwierdzają konieczność lepszej weryfikacji wiedzy i umiejętności osób wchodzących do zawodu maszynisty – informuje UTK. Maszyniści z najmniejszym doświadczeniem wynoszącym mniej niż 5 lat w 2022 r. uczestniczyli w aż 38% zdarzeń SPAD, stanowiąc jednocześnie 21% ogólnej liczby maszynistów. Szczególną uwagę należy zwrócić na grupę maszynistów ze stażem poniżej roku, którzy uczestniczyli w 7% zdarzeń SPAD, stanowiąc 2% aktywnych maszynistów. We wszystkich pozostałych grupach maszynistów udział w zdarzeniach SPAD jest mniejszy niż wynika to z ich udziału w ogólnej liczbie maszynistów.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło: Urząd Transportu Kolejowego
Zdjęcie: Mirosław Mikulski