Konkurs Na Najlepszą Pracę Magisterską "Teraz Polska Turystyka" rozstrzygnięty! Jury Kapituły Konkursowej wybrało troje laureatów oraz zdecydowało o przyznaniu siedmiu wyróżnień. Organizatorami konkursu były Polska Organizacja Turystyczna oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego. Wsparcia udzieliło Ministerstwo Sportu i Turystyki. 

Celem przedsięwzięcia była promocja prac magisterskich z zakresu rozwoju, promocji, konkurencyjności, koncepcji marketingowych turystyki Polski, wymiana i porównanie doświadczeń oraz osiągnięć dydaktycznych różnych środowisk akademickich z obszaru turystyki, promocja młodych talentów oraz wykreowanie pozytywnego wizerunku Polaków.

W konkursie wzięli udział studenci i absolwenci studiów magisterskich, których prace dotyczyły turystyki krajowej lub przyjazdowej do Polski, zostały obronione nie wcześniej niż po 1 stycznia 2020 roku i ocenione co najmniej na stopień bardzo dobry. Jury dwukrotnie spotykało się w celu wymiany poglądów, oceny metodologicznej, poprawności i oryginalności poruszanej w pracach tematyki. Ocenie podlegały także oryginalność, sposób analizy i argumentacji założonej tezy badawczej.

Polska branża turystyczna potrzebuje ludzi, którzy mają solidne podstawy teoretyczne do pracy w turystyce. Gratuluję wszystkim laureatom i wyróżnionym w konkursie wyboru ścieżki wymagającej chęci, pasji i zaangażowania

– przyznał sekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Andrzej Gut-Mostowy.

Zgłaszane prace dotyczyły głównie turystyki krajowej, prezentującej walory czy diagnozowanie potencjału szlaków, parków narodowych i atrakcji regionalnych oraz turystyki rowerowej i kulturowej. Przedstawiano analizę zachowań, motywacji i preferencji turystów.

Prace z obszaru turystyki przyjazdowej do Polski ujmowały analizę procesu kreowania marki na podstawie studium przypadków. Wyjątkowość wyłonionych prac magisterskich do nagród opiera się poza wysoką notą punktową, przede wszystkich bardzo kompleksowym i spójnym przekazem studium przypadku. Propozycje rozwiązań dla krajowych i zagranicznych turystów w pełni przekonuje o praktycznej stronie wygranych prac. Ich wyniki mogą zostać użyte do komercjalizacji produktów turystycznych czy dalszego zgłębienia zagadnień naukowych.

Laureaci:

 • I miejsce – Aleksandra Werner za pracę “Turystyka osób z niepełnosprawnościami w kontekście udogodnień dla Miasta Szczecin na Wybranych Przykładach” (Uniwersytet Szczeciński, promotor: prof. dr hab. Grażyna Rosa)
 • II miejsce – Natalia Czupryńska za pracę “Projekt szlaku filmowego z Wiedźminem po Południowej Polsce jako potencjalny produkt turystyczny” (SGGW, promotor: dr inż. Anna Sieczko
 • III miejsce – Kamila Gromadzka za pracę “Analiza atrakcyjności turystycznej i ocena zaplecza hotelarsko-turystycznego Zamościa i okolic” (Akademii Nauk Stosowanych Wincentego Pola w Lublinie, promotor: prof. dr hab. Marian Panasiewicz)

Wyróżnieni:

 • Natalia Krupka (UAM w Poznaniu) – dyplom MSIT
  Tomasz Święcicki (SGTiH Vistula) – dyplom POT
 • Weronika Czuchaj (UMCS w Lublinie) – dyplom POT
 • Patrycja Zacharewicz (PK w Koszalinie) – MSIT
 • Martyna Biernacka  (UJ) –  MSIT
 • Magdalena Krysicka (AWF Wrocław) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego
 • Anna Mazurek (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie) – dyplom Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego

Źródło i zdjęcia: Dział Prasowy POT