Polska Organizacja Turystyczna ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej (ZOPOT) z siedzibą w Brukseli, Wiedniu, Rzymie, Londynie i Paryżu.

Fot. POT

Główne obowiązki:   Promocja Polski w dziedzinie turystyki na wybranym rynku:

 • Belgii i Luksemburga
 • Austrii i Szwajcarii
 • Włoch
 • Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej oraz Republiki Irlandii
 • Francji

Wymagania konieczne:   Kandydat ubiegający się o stanowisko dyrektora ZOPOT powinien:

 1. Posiadać tytuł magistra;
 2. Korzystać z pełni praw publicznych;
 3. Nie być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Posiadać co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. Posiadać udokumentowaną biegłą znajomość języka obcego:
 6. ZOPOT w Brukseli – język francuski
 7. ZOPOT w Wiedniu – język niemiecki
 8. ZOPOT w Rzymie – język włoski
 9. ZOPOT w Londynie – język angielski
 10. ZOPOT w Paryżu – język francuski
 11. Posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii „B”.

Wymagania pożądane

 1. Znajomość zagadnień z zakresu komunikacji, marketingu i turystyki;
 2. Znajomość polskiego rynku turystycznego w zakresie atrakcyjności turystycznej;
 3. Umiejętność organizacji kampanii promocyjnych oraz zarządzania projektami;
 4. Znajomość stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych;
 5. Znajomość ustawy i statutu Polskiej Organizacji Turystycznej;
 6. Umiejętność zarządzania personelem, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, radzenia sobie ze stresem.

Ponadto, warunkiem udziału w konkursie jest przedstawienie 3-5 stronicowej pracy pisemnej na temat:  

 • Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2024, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny.

  W przypadku przedstawienia dokumentów w języku obcym należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski. Komisja Konkursowa w trakcie postępowania konkursowego może zwrócić się do kandydatów z prośbą o dostarczenie dokumentów związanych z toczącym się postępowaniem, a także zweryfikować znajomość języka obcego poprzez rozmowę w danym języku, ze specjalistą.   Oferujemy:

 • Ciekawą pracę pełną wyzwań
 • Umowę o pracę zawartą na czas określony, nie dłuższy niż 33 miesiące.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy:

 •  ZOPOT w Brukseli – II kwartał 2024 roku
 • ZOPOT w Wiedniu – II kwartał 2024 roku
 • ZOPOT w Rzymie – II kwartał 2024 roku
 • ZOPOT w Londynie – II kwartał 2024 roku
 • ZOPOT w Paryżu – III kwartał 2024 roku

  Praca będzie wykonywana w formie stacjonarnej. Wstępna kwalifikacja kandydatów odbędzie się na podstawie przesłanych dokumentów. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną. O terminie i miejscu rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Oferty odrzucone zostaną zniszczone. Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie: 1. CV; 2. Listu motywacyjnego;

 1. Kopii dokumentu potwierdzającego wykształcenie wyższe (dyplom);
 2. Oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
 3. Oświadczenia kandydata o niekaralności prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. Oświadczenia o posiadaniu prawa jazdy co najmniej kategorii „B” oraz o posiadaniu doświadczenia w prowadzeniu samochodu w ruchu drogowym;
 5. Kopii dokumentów potwierdzających co najmniej 5-letni staż pracy w jednej z następujących dziedzin: w turystyce, marketingu, sprzedaży, public relations, administracji publicznej, dyplomacji, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym (świadectwa pracy, umowa o pracę, zaświadczenia, umowa- zlecenie, umowa o dzieło lub inne umowy cywilnoprawne, kontrakt menadżerski, opinie z miejsca pracy);
 6. W przypadku ubiegania się o stanowisko Dyrektora ZOPOT w Londynie kandydat musi załączyć kserokopię dokumentu poświadczającego możliwość podjęcia legalnej pracy na terenie Wielkiej Brytanii;
 7. Kopii dokumentów potwierdzających wymaganą biegłą znajomość języka obcego np. dyplom ukończenia studiów lingwistycznych lub filologicznych, dyplom ukończenia nauczycielskiego kolegium języków obcych, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z obcym językiem wykładowym, certyfikat, zaświadczenie, oświadczenie kandydata;
 8. Pisemnego opracowania na temat: „Koncepcja komunikacji marketingowej (na wybranym rynku ZOPOT) w roku 2024, z uwzględnieniem wpływu obecnej sytuacji politycznej na rynek turystyczny”.

        Udział w procesie rekrutacyjnym jest w pełni dobrowolny, jednakże, jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa pracy, w tym do zebrania danych kandydata do pracy w zakresie wynikającym z tych przepisów. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować wykluczeniem kandydata z procesu rekrutacyjnego. Zapewniamy, że dane osobowe w procesie rekrutacji są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).
Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali dodatkowe dane o Tobie, nie wymienione w ogłoszeniu o pracę zamieść w swojej ofercie klauzulę o następującej treści: „ Oświadczam, że zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żądać na podstawie przepisów prawa.”  

Jednocześnie informujemy, że klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych kandydata w procesie rekrutacji dostępna jest na stronie głównej POT (www.pot.gov.pl) w zakładce „Kariera”.  

Oferty prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@pot.gov.pl, w terminie do dnia 02.11.2023 r. z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora ZOPOT w ……. (podać właściwy)” w tytule e-maila.

Opracował: Mirosław Mikulski
Źródło i grafika: Polska Organizacja Turystyczna