Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) Już od 2008 roku organizuje REGIOSTARS — coroczny konkurs, który przyciąga najbardziej innowacyjne i skuteczne projekty z różnych zakątków Europy. Uznawany za europejski znak doskonałości, konkurs święci triumfy w promowaniu wpływu i inkluzywności w rozwoju regionalnym. Zgłoszenia do niego można składać do 31 maja 2023 roku.

Tegoroczni uczestnicy rywalizują w sześciu kategoriach tematycznych, takich jak: konkurencyjna i inteligentna Europa, zielona Europa, Europa połączona, Europa społeczna i inkluzywna, Europa bliżej obywateli oraz temat roku — Europejski Rok Umiejętności 2023.

W procesie oceny wniosków, jury REGIOSTARS będzie kierować się następującymi kryteriami:

Niezależnie od poziomu rozwoju, wszyscy są mile widziani do zgłaszania swoich projektów. W szczególności, oczekiwane są wnioski ze słabiej rozwiniętych regionów Europy oraz z obszarów objętych programem.

W procesie oceny wniosków, jury REGIOSTARS będzie kierować się następującymi kryteriami:

  • SPÓJNOŚĆ

Wkład projektu w ogólną spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną; z perspektywy ponadregionalnej po europejską. To kryterium ocenia także wartość dodaną projektu w odniesieniu do spójności.

  • ZNACZENIE

Lokalne i regionalne znaczenie projektu oraz jakość efektów końcowych. W jaki sposób dany projekt zmienił coś na lepsze w swoim regionie?

  • INNOWACYJNOŚĆ

Nowatorski charakter projektu zgodnie z wybraną kategorią nagrody. Co nowego wniósł? Czego nie zrobiono wcześniej? Innowacyjność może być rozumiana w kategoriach ekonomicznych, społecznych i/lub ekologicznych.

  • TRWAŁOŚĆ

Długoterminowy charakter projektu pod względem trwałości ekonomicznej. Należy wykazać podjęte w ramach projektu starania, które gwarantują trwałość jego efektów także po zakończeniu projektu.

  • ZAANGAŻOWANIE OBYWATELI

Sposób, w jaki obywatele i podmioty społeczeństwa obywatelskiego zaangażowali się w rozwój i/lub realizację projektu.

  • MOŻLIWOŚĆ PRZENOSZENIA

Potencjał projektu do wdrożenia w innych regionach w Europie, a w najlepszym przypadku do zwiększenia jego skali i wdrożenia go w całej Unii.

Nowe zasady

W tegorocznej edycji REGIOSTARS wprowadzono kilka istotnych zmian. Po pierwsze, uczestnicy mogą rywalizować w sześciu kategoriach, które pozostaną niezmienione w kolejnych latach. Dzięki temu, regiony mają szansę na czerpanie inspiracji z najlepszych praktyk i dążenie do jeszcze skuteczniejszej polityki regionalnej UE.

Inną istotną zmianą jest nowa procedura selekcji. W pierwszym etapie, panel naukowców oceni zgłoszone projekty i wyłoni finalistów. Następnie, finaliści zostaną zaproszeni do ostatniego etapu selekcji podczas Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast w Brukseli. Podobnie jak w poprzednich latach, publiczność będzie miała szansę głosować na swojego ulubionego finalistę Nagrody Publiczności. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się podczas ceremonii REGIOSTARS w Ostrawie (w Czechach) 16 listopada 2023 r.

Aby zgłosić swój projekt do konkursu REGIOSTARS, należy spełnić określone kryteria kwalifikacji. Wnioski muszą być zgłoszone przez platformę internetową REGIOSTARS do 31 maja 2023 r., sporządzone w jednym z języków urzędowych UE oraz zawierać list polecający właściwego organu zarządzającego. Warto zwrócić uwagę, że w ramach jednego programu można zgłosić maksymalnie pięć projektów.

Projekty, które mają szansę na zdobycie prestiżowego wyróżnienia, muszą być dofinansowane przez UE z jednego z funduszy, takich jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Społeczny, Fundusz Sprawiedliwej Transformacji lub w ramach dowolnego komponentu programów Interreg, najwcześniej od dnia 1 stycznia 2014 r. Uwzględniane będą tylko projekty ukończone, które wyraźnie nawiązują do jednej z sześciu kategorii nagród.

Nagrody

Nagrodą dla triumfatorów każdej z sześciu kategorii będzie lokalna kampania komunikacyjna realizowana we współpracy z DG REGIO. Przewodnik dla wnioskodawców zawiera wszelkie niezbędne informacje potrzebne do zdobycia tytułu zwycięzcy, w tym szczegółowy opis kategorii nagród oraz kryteria kwalifikacji i przyznawania nagród, a także praktyczne informacje dotyczące procesu składania wniosków.

REGIOSTARS to nie tylko konkurs, ale również niezwykła okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów między regionami. Zgłoszone projekty z obszarów wiejskich mają szansę zdobyć uznanie na europejskiej arenie, a tym samym przyczynić się do ich dalszego rozwoju i promocji. Zachęcamy więc do zgłaszania swoich pomysłów i uczestnictwa w wydarzeniu.


Źródło i zdjęcie: Mariusz Rutkowski, Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich